top of page

AU PAIR-ORDNINGEN ER KULTURUTVEKSLING

PURPOSE OF THE PROGRAM

HVEM KAN BLI VERTSFAMILIE?

Formålet med au pair-ordningen er kulturutveksling. Ordningen har sin opprinnelse i den europeiske au pair-avtalen fra 1969 som tok sikte på å regulere og beskytte unge europeere som flyttet på tvers av landegrenser. Nå er ordningen fått et mer internasjonalt preg. En au pair bor som et familiemedlem hjemme hos en vertsfamilie for hovedsaklig å lære om norsk samfunn, kultur og språk og utveksle kulturell kunnskap med venner og vertsfamilie. Au pairen skal ikke være en hushjelp eller barnepasser og det er viktig at begge parter er enige i formålet med oppholdet. Det er likevel forventet at au pairen gjør lettere husarbeid i hjemmet og får utbetalt lønn/lommepenger for dette.

UDI skriver: «Som au pair kan du øke språkkunnskapene dine og få bedre kjennskap til det norske samfunnet ved å bo hos en familie. Til gjengjeld bidrar du med lettere husarbeid og/eller barnepass for vertsfamilien.» Au pairen skal delta aktivt i familielivet og bli behandlet som et familiemedlem. For eksempel har au pairen rett til å spise måltider med familien og delta på utflukter. Au pairen har ikke plikter som en ordinær arbeidstaker selv om vedkommende får lommepenger/lønn.

Det er viktig at vertsfamilien og au pairen er enig om forholdene gjennom en kontrakt. Kontrakten finner du her. Uansett kan au pairen ikke jobbe mer enn fem timer per dag og maksimalt 30 timer i uken. Ta kontakt med Caritas au pair-senter om du trenger hjelp med kontrakten eller har andre spørsmål.

 • Vertsfamilien kan være ektepar, partnere eller samboere med eller uten barn.

 • Vertsfamilie kan være enslig forelder med barn med omsorgsprosent på minst 50%.

 • Vertsfamilien må ha god kjennskap til det norske samfunnet og snakke norsk med au pairen.

 • Hvis en person i vertsfamilien har samme opprinnelsesland som au pairen, kan dere vanligvis ikke være vertsfamilie.

 • Ingen i vertsfamilien kan være i familie med au pairen.

 • Minst en av foreldrene i vertsfamilien må ha gjennomført UDIs e-læringskurs for vertsfamilier i au pair-saker.

INFORMASJON OM RETTIGHETER OG PLIKTER FOR VERTSFAMILIER

VERTSFAMILIENS PLIKTER OVERFOR AU PAIREN

 • Som vertsfamilie kan du bare ha én au pair om gangen.

 • Du er pliktig til å betale for norskkurs til au pairen til en verdi av minst 8850 kroner per år.

 • Au pairen skal bo hos deg, spise gratis og ha sitt eget rom.

 • Du skal sørge for at au pairen får lønn/lommepenger til minst 5900 kroner før skatt per måned.

 • Skatteetaten har god informasjon om au pair her. 

 • Du skal betale feriepenger til au pairen i henhold til ferieloven. Au pairen har krav på ordinær ferie.

 • Vertsfamilien skal sørge for at au pairen blir behandlet godt og at hans/hennes verdighet ikke krenkes.

 • Du er ansvarlig for å skaffe au pairen forsikring som dekker hjemreisen i tilfelle alvorlig sykdom, skade eller død.

 • Du skal sørge for at au pairen blir tuberkulosetestet når vedkommende ankommer Norge hvis han/hun kommer fra høyforekomstland.

HELSE

 • Au pairer er medlem av folketrygden. Det vil si at de har rett på gratis helsetjenester på lik linje med resten av befolkningen.

 • Vertsfamilie bør hjelpe au pairen til å søke oppholdskort hos politiet, deretter personnummer hos Skattekontoret.

 • Du er ansvarlig for å skaffe au pairen forsikring som dekker hjemreisen i tilfelle alvorlig sykdom, skade eller død.

 • Du må sørge for at au pairen blir tuberkulosetestet ved ankomst til Norge hvis personen kommer fra et høyforekomstland. Kontakt smittevernkontoret i kommuna for dette.

ARBEID OG FRITID

 • Fordi au pair-ordningen er kulturutveksling skal arbeidet begrenses til lettere husarbeid, barnepass og pass av kjæledyr.

 • Au pairens arbeidstid skal ikke overstige 5 timer per dag –  maks 30 timer per uke.

 • Au pairen har krav på minst en fridag i uka og minst en slik fridag i måneden skal være en søndag. Hver uke skal minst en ettermiddag være fri.

 • Au pairen kan ikke arbeide hos andre arbeidsgivere eller hos andre familier. Borgere fra EØS-land er unntatt fra denne begrensningen.

 • Au pairen har rett til å delta i norskopplæring og fritidsaktiviteter. Arbeidsoppgavene au pairen skal ikke komme i veien for praktisering av religion.

 • Det er viktig å ha en samtale med au pairen slik at dere blir enige om forholdene og at det ikke oppstår misforståelser.

HJEMREISE

 • Du må betale for hjemreisen til au pairen.

 • Det stilles ikke krav til at du dekker reisen til andre land enn hjemlandet eller dersom au pairen drar på ferie eller velger å bli i Norge på nytt grunnlag.

 • Du må skaffe forsikring til au pairen som dekker hjemreise/hjemsendelse hvis vedkommende skulle bli alvorlig syk, skadet eller dø.

ØKONOOMI OG FERIE

 • Som vertsfamilie regner skatteetaten deg som arbeidsgiver. Skatteetaten har god informasjon om skatteregler for vertsfamilier.

 • Au pairer har krav på lommepenger/lønn. Au pairen skal ha minst 5900 kroner før skatt per måned.

 • Au pairen har rett på fri kost og losji. Dette er skattepliktig og verdien er fastsatt av Skatteetaten.

 • Au pairen har rett på 25 virkedager ferie i kalenderåret. Selv om au pairen ikke har bodd hos vertsfamilien hele kalenderåret har vedkommende rett på full ferie dersom han/hun begynner før 30. september. Begynner au pairen etter 30. september har vedkommende rett på seks virkedager ferie.

 • I henhold til ferieloven må du betale feriepenger til au pairen.

AVSLUTNING AV AU PAIR-FORHOLDET/BYTTE AV VERTSFAMILIE

 • Både du og au pairen kan si opp kontrakten med en frist på minst én måned. Oppsigelsen skal være skriftlig.

 • Du kan ikke si opp au pairen uten saklig grunn. Du må oppgi skriftlig grunn for oppsigelse dersom au pairen ber om det. Au pairen trenger ikke å begrunne sin oppsigelse.

 • Au pairen skal få lønn og har rett til å bo hos deg på samme vilkår i oppsigelsesperioden.

 • Både du og au pairen kan heve kontrakten umiddelbart hvis det har skjedd grove kontraktsbrudd.

 • Dere skal melde fra til UDI hvis kontrakten sies opp før tillatelsen løper ut. Au pairen må oppdatere eventuelt ny adresse.

 • Au pairen kan når som helst søke om å bytte vertsfamilie hvis vedkommende har gyldig opphold.

 • Au pairen kan gjøre motytelser hos den nye vertsfamilien når vedkommende har levert en fullstendig søknad hos politiet.

Rettigheter og plikter   -   Arbeid og fritid   -   Økonomi og ferie   -   Helse

Disse sidene oppsummerer informasjon både for au pairer og vertsfamilier, og er derfor på engelsk.

bottom of page